Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.novamova.pl zwanego dalej Serwisem, jest Uladzislava Loika, zwana dalej Administratorem, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5842769979, Regon: 524683000.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych skontaktuj się z Administratorem pod adresem kontakt@novamova.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
  Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
  pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
  poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
  Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.
  6 ust. 1 lit. a RODO);
 • udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością
  Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za
  pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
  preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem
Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności
z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż
3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z
zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
dokonano przed tym wycofaniem.

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

 • a. podmiotom powiązanym z Administratorem
 • b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
 • c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
  systemy i rozwiązania informatyczne,
 • d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
 • e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
 • f. kancelariom prawnym.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
  usprawiedliwionego interesu administratora
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
ograniczone.

2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
dostępny w Serwisie.